Zwroty

Reklamacja I Zwroty

1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą na numer kontaktowy właściwy dla realizacji zamówień wskazany w § 3 Regulaminu, a po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą na numer kontaktowy właściwy dla realizacji zamówień wskazany w § 3 Regulaminu.

5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sprzedawcy drogą mailową na adres wskazany w § 3 Regulaminu. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji, kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

Product added to compare.